Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia „Cloud Community Europe Polska”

Statut Stowarzyszenia „Cloud Community Europe Polska”


Postanowienia ogólne

Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie Cloud Community Europe Polska”, używa pieczęci „Stowarzyszenie Cloud Community Europe Polska” oraz odróżniającego go znaku graficznego. W dalszej części Statutu “Stowarzyszenie Cloud Community Europe Polska ” zwane jest “Stowarzyszeniem”.

Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego Statutu. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Stowarzyszenie może wstępować do organizacji krajowych i międzynarodowych, których przedmiot działalności jest identyczny lub zbliżony do działalności Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne – oddziały.
Terenowa jednostka organizacyjna – oddział może posiadać osobowość prawną.
O utworzeniu terenowej jednostki organizacyjnej decyduje Zarząd.
Tworząc terenową jednostkę organizacyjną – oddział, Zarząd określa jego zasięg terytorialny.
Firma terenowej jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia zawiera nazwę „Stowarzyszenie Cloud Community Europe Polska” oraz określenie „jednostka organizacyjna” lub „oddział” ze wskazaniem miejscowości, w której oddział ma siedzibę, zgodnie z ROZDZIAŁEM VI niniejszego Statutu.

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

 

Cele i środki działania

Celem Stowarzyszenia jest:

 • promocja Strategii Cyfrowej UE, Gospodarki Cyfrowej i Strategii Cloud Computing  UE oraz Programu Polska Cyfrowa,
 • upowszechnianie wiedzy oraz informowanie o rozwiązaniach Cloud Computing jako narzędzia Transformacji cyfrowej, z uwzględnieniem ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem administracji publicznej na poziomie centralnym i samorządów.
 • promowanie i wspieranie podmiotów  oferujących rozwiązania Chmury obliczeniowej (Cloud Computing) w zakresie Iaas, Paas, Saas;
 • organizacja i wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju Cloud Computing, w szczególności: organizacja konferencji, spotkań, wydarzeń promocyjnych, kongresów, wizyt studyjnych, szkoleń, kampanii promocyjnych i informacyjnych, wydawanie publikacji, promocja w mediach elektronicznych;
 • podejmowanie inicjatyw i działań edukacyjnych w celu podnoszenia poziomu wykształcenia, kwalifikacji i wiedzy wśród podmiotów gospodarczych, administracji publicznej, szkolnictwie, wśród jednostek samorządu i społeczeństwa w zakresie Cloud Computing i bezpieczeństwa cyberprzestrzeni oraz innych rozwiązań Gospodarki Cyfrowej;
 • podejmowanie działań wspierających cyfryzację i informatyzację administracji publicznej oraz optymalizację kosztów funkcjonowania podmiotów gospodarczych przy użyciu rozwiązań Cloud Computing;
 • prowadzenie działalności naukowej, badawczo-rozwojowej, naukowo-technicznej, w zakresie Gospodarki Cyfrowej z uwzględnieniem rozwiązań i usług Cloud Computing oraz zapewniających bezpieczeństwo cyberprzestrzeni;
 • podejmowanie inicjatyw na rzecz budowy infrastruktury informatycznej, ochrony zdrowia oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu z użyciem rozwiązań Cloud Computing;
 • wspieranie rozwoju i cyberbezpieczeństwa rynku kapitałowego, instytucji finansowych, a w szczególności bankowości przy pomocy rozwiązań Cloud Computing zapewniających cyberbepieczeństwo;
 • promocja rozwiązań Cloud Computing dla rozwoju innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw;
  Wspieranie innowacyjnych start-upów sektora Transformacji Cyfrowej przy pomocy rozwiązań Cloud Computing;
 • tworzenie klastrów i funduszy zalążkowych oraz inwestycyjnych dla firm z zakresu Cloud Computing i Cyberbepiezpieczeństwa;
 • wydawanie opinii, udzielanie konsultacji, sporządzanie analiz, sporządzanie raportów, wydawanie rekomendacji dla administracji publicznej i władzy ustawodawczej w zakresie Cloud Computing i Cyberbezpieczeństwa;
 • współdziałanie z organizacjami Cloud Community Europe i Eurocloud w innych krajach w celu rozwoju rynku i pozyskiwania partnerów oraz innymi organizacjami w kraju i za granicą, których cele są zbliżone lub komplementarne do celów Stowarzyszenia i wymiana wiedzy i doświadczeń;;
 • inicjowanie i udział w projektach o zasięgu krajowym i międzynarodowym z dziedziny Transformacji cyfrowej, a szczególnie Cloud Computing i Cyberbezpieczeństwa.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w sposób niedochodowy, poprzez:

 • budowanie zasobów wiedzy, treści, edukację oraz promocję rozwiązań Cloud Computing oraz zapewniających bezpieczeństwo cyberprzestrzeni;
 • działalność informacyjną, upowszechniającą rozwój Cloud Computing i strategii Cyfrowej UE w Polsce i współpracą z mediami;
 • prowadzenie działalności naukowo-badawczej;
 • opiniowanie regulacji, rozporządzeń i decyzji właściwych Ministerstw i organów administracji publicznej w Polsce oraz Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, organizacji międzynarodowych;
 • organizację konferencji, kongresów, seminariów, szkoleń, warsztatów, wydarzeń promocyjnych, konkursów;
 • współpracę z administracją publiczną oraz krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi w kwestiach dotyczących Gospodarki cyfrowej i transformacji Cyfrowej przy pomocy Cloud Computing;
 • prezentowanie stanowisk i wydawanie opinii dla instytucji i organizacji Unii Europejskiej, władz państwowych i samorządowych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw oraz Izb Gospodarczych;
 • wydawanie certyfikatów i potwierdzanie standardów obowiązujących w zakresie Cloud Computing i bezpiecznych rozwiązań Cloud Computing w UE;
 • tworzenie klastrów i organizacja finansowania dla start-upów w dziedzinie Cloud Computing oraz  bezpieczeństwa cyberprzestrzeni;
 • działalność doradczą wobec podmiotów prywatnych i publicznych, szczególnie w dziedzinie Cloud Computing, transformacji cyfrowej, Big Data, cyberbezpieczeństwa;
 • udział w projektach badawczo-rozwojowych, inwestycyjnych i szkoleniowych finansowanych z  UE oraz innych źródeł fnansowania;
 • monitorowanie rynku zamówień w dziedzinie Cloud Computing oraz zapewniających bezpieczeństwo cyberprzestrzeni, w szczególności poprzez analizę wymagań dla zamawianych rozwiązań i podejmowanie odpowiednich działań o charakterze 
prawnym;
 • monitorowanie zmian przepisów prawa, w szczególności odnoszących się do  
Cloud Computing i Cyberbezpieczeństwa oraz podejmowanie odpowiednich inicjatyw w celu ich właściwego stosowania przez podmioty publiczne i prywatne.

W celu pozyskania środków na działalność statutową, Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, której przedmiotem jest:

 • wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
 • produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z),
 • wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z),
 • wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),
 • wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
 • pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
 • produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z),
 • pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z ),
 • sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z),
 • sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.62.Z),
 • pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z),
 • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
 • działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)
 • działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z)
 • działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z),
 • działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),
 • wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność
 • wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z),
 • pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
 • kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 80.42.B),
 • technika (PKD 85.32.A),
 • pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z),
 • pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z ),
 • działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),
 • działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),
 • dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),
 • działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z),
 • pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
 • działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
 • działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
 • działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
 • pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
 • działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z),
 • działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z),
 • przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
 • działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
 • działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z),
 • pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 63.99.Z),
 • działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z),
 • działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprgramowania (PKD 58.29.Z),
 • badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
 • pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nieklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
 • stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
 • pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
  działalnośc firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
 • badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
 • działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
 • pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)  (PKD 73.12.C),
 • pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B),
 • pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D),
 • działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
 • pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
 • działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (PKD 94.11.Z),
 • działalność organizacji profesjonalnych (PKD 94.12.Z),
 • naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z),
 • naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z);

Działalność wymagająca zezwolenia lub koncesji będzie wykonywana po jej otrzymaniu.

Stowarzyszenie realizując swoje cele może współpracować z:

 • władzami rządowymi i samorządowymi
 • organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach statutowych
 • mediami prywatnymi i publicznymi, tj. prasą, radiem, telewizją i portalami internetowymi
 • stowarzyszenie realizuje cele samodzielnie lub wraz z innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi, rządowymi, pozarządowymi i samorządowymi.

 

Rozdział III
Członkowie – prawa i obowiązki

 

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być członkiem wspierającym Stowarzyszenia. Stowarzyszenie posiada członków:
– zwyczajnych
– wspierających
– honorowych

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

 • złoży deklarację członkowską na piśmie
 • przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia
 • nie jest pozbawiona praw publicznych
  Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej  nie później  niż  w ciągu  2 miesięcy  od daty złożenia deklaracji.
  Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
  Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia deklaracji.
  Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
  Członkowie  honorowi  są   przyjmowani   przez   Walne   Zebranie   Członków   na wniosek Zarządu lub minimum 7 członków Stowarzyszenia.

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 • biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia
 • zgłaszania    opinii,    wniosków    i    postulatów    pod    adresem    władz Stowarzyszenia
 • korzystania    z    dorobku,    majątku    i    wszelkich    form    działalności Stowarzyszenia
 • udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie
 • korzystania nieodpłatnie z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia
 • korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 • aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego  celów
 • przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
 • opłacania    składek    w    wysokości    deklarowanej    podczas    przyjęcia do Stowarzyszenia
 • uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia
 • dbania o dobre imię Stowarzyszenia
  Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w obradach statutowych władz Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
  Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

Utrata członkostwa następuje na skutek:

 • pisemnej dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia złożonej Zarządowi
  wykluczenia i skreślenia przez Zarząd:
 • za    działalność    sprzeczną    ze    Statutem    lub    uchwałami    władz Stowarzyszenia
 • z    powodu    braku    przejawów    aktywnej    działalności    na    rzecz Stowarzyszenia
 • z    powodu    nieusprawiedliwionego    zalegania    z    opłatą    składek członkowskich za okres trzech miesięcy
 • utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 • śmierci członka albo utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

Od uchwały Zarządu w sprawie  przyjęcia  w poczet  członków Stowarzyszenia  lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zebranie Członków
 • Zarząd
 • Komisja Rewizyjna
 • Rada Programowa

Kadencja władz: kadencja wszystkich wybranych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, chyba że Walne Zebranie Członków postanowi o glosowaniu tajnym członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić dłużej niż jedną kadencję
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że Statut stanowi inaczej.

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni
z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia jako sprawozdawcze, i co 5 lat jako sprawozdawczo-wyborcze. Termin, miejsce i proponowany porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

O miejscu, terminie i porządku obrad zwyczajnego Walnego Zebrania Członków członkowie informowani są poprzez zamieszczenie ogłoszenia o  Walnym Zebraniu Członków na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz za pomocą e-maili.

Walne Zebranie Członków (nadzwyczajne) może się odbyć w każdym czasie.  Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej  lub pisemny wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia z podaniem proponowanego porządku obrad.
Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie jest jawne.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołane na żądanie Komisji Rewizyjnej lub członków Stowarzyszenia powinno odbyć się nie później niż w terminie 4 tygodni od daty zgłoszenia żądania na piśmie i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:

 • określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia na  okres kadencji
 • uchwalanie zmian statutu większością 2/3 liczby uczestniczących w Walnym Zebraniu Członków
 • udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów Stowarzyszenia
 • uchwalanie budżetu
 • uchwalanie wysokości składek członkowskich i świadczeń na rzecz Stowarzyszenia
 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego
 • wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia
 • rozpatrywanie    wniosków    i    postulatów    zgłoszonych    przez    członków Stowarzyszenia lub jego władze
 • podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych pokrewnych organizacji
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu
 • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku
 • podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady
 • podejmowanie uchwał o zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia
 • podejmowanie    decyzji    we    wszystkich    sprawach    niezastrzeżonych do kompetencji innych organów
 • Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie    z  uchwałami  Walnego  Zebrania   Członków.   Reprezentuje   Stowarzyszenie  na zewnątrz. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 • Zarząd składa się z minimum dwóch osób.  Komisja Rewizyjna składa się z minimum dwóch osób. Zarząd i Komisja Rewizyjna  wybierani są przez członków stowarzyszenia.
 • Pracami Zarządu kieruje Prezes Stowarzyszenia.
 • Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz  na pół roku. Posiedzenia
 • Zarządu zwołuje Prezes.

Do kompetencji Zarządu należą:

 • kierowanie i realizacja celów Stowarzyszenia
 • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków
 • sporządzanie planów pracy i budżetu
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia
 • podejmowanie uchwał o nabywaniu majątku Stowarzyszenia
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz
 • zwoływanie Walnego Zebrania Członków
 • podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich
 • decyzje o wielkości zatrudnienia, zasad wynagrodzenia i wielkości środków przeznaczonych na wynagrodzenia
 • podejmowanie uchwał w sprawie powołania oddziałów.
 • tworzenie rad programowych, grup roboczych i specjalistycznych na podstawie
  stosownej uchwały,
 • powierzenie członkowi Zarządu lub innemu wybranemu członkowi Stowarzyszenia przewodnictwa w radzie programowej, grupie roboczej lub specjalistycznej,
 • powoływanie komisji i innych ciał doradczych;

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna składa się z minimum 2 osób. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • dokonywanie bieżącej kontroli działalności Zarządu Stowarzyszenia
 • składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków
 • wnioskowanie o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu
 • wnioskowanie o absolutorium dla władz Stowarzyszenia
 • składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków
 • wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu,
 • rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu
 • zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez  Zarząd w terminie ustalonym w Statucie

Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany. Utrata mandatu przed upływem kadencji może nastąpić w przypadku zrzeczenia się mandatu lub odwołania przez organ, który dokonał wyboru i po ustaniu członkostwa w Stowarzyszeniu. W przypadku powstania wakatu w składzie Komisji Rewizyjnej – organowi temu przysługuje prawo kooptacji. Liczba członków Komisji Rewizyjnej pochodząca z kooptacji nie może przekroczyć 1/2 członków pochodzących z wyboru.

W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu Zarządu w przypadku powstania wakatu następuje przez uchwałę Walnego Zebrania Członków lub przez uchwałę Zarządu, przy czym uzupełnienie składu Zarządu w trybie uchwały Zarządu nie może przekroczyć połowy jego składu. Walne Zebranie Członków uzupełni skład Zarządu w przypadku niewystarczającej liczby członków Zarządu do sprawowania jego funkcji lub wygaśnięcia mandatu Prezesa w czasie trwania kadencji, podczas najbliższego zebrania.

Członków Rady Programowej powołuje Zarząd na wniosek członków, podejmując decyzję dwuosobowo.
Rada Programowa Stowarzyszenia składa się z co najmniej 3 członków. Rada Programowa wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
Do kompetencji Rady Programowej należy:

 • opracowanie założeń programu działania Stowarzyszenia i jego aktualizacja,
 • inicjowanie nowych kierunków działania Stowarzyszenia,
 • opiniowanie rocznych planów działalności Stowarzyszenia,
 • składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności,
 • służenie głosem doradczym Walnemu Zebraniu Członków i Zarządowi.

 

Rozdział V
Majątek i Fundusze

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

 • ze składek członkowskich
 • darowizn, spadków, zapisów
 • dotacji, subwencji osób prawnych i fizycznych
 • odsetek od lokat kapitałowych, papierów wartościowych
 • grantów
 • działalności gospodarczej

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
Stowarzyszenie może mieć pracowników. Pracownikami mogą być członkowie stowarzyszenia, członkowie władz oraz osoby spoza grona członków stowarzyszenia. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 

Rozdział VI
Jednostki terenowe Stowarzyszenia – oddziały i ich władze

Stowarzyszenie może powoływać terenowe jednostki organizacyjne – Oddziały. Oddziały terenowe posiadają własną osobowość prawną.

Zasady tworzenia jednostek terenowych:
Odział terenowy może zostać powołany na wniosek Komitetu Założycielskiego Oddziału powołanego przez Zebranie Założycielskie Oddziału liczące nie  mniej niż 7 członków zwyczajnych Stowarzyszenia działających na danym terenie. Uchwałę o utworzeniu oddziału podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. Oddział uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność po wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego.

Struktura organizacyjna jednostek terenowych:
Władze oddziału to:
Walne Zebranie Członków Oddziału
Zarząd Oddziału
Komisja Rewizyjna Oddziału

Uchwały wszystkich władz Oddziału Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
Kadencja wszystkich wybieralnych władz Oddziału Stowarzyszenia trwa 5 lat.

W razie, gdy skład władz Oddziału Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Walne Zebranie Członków Oddziału:
Najwyższą władzą Oddziału Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Oddziału. Może być ono zwyczajne bądź nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd Oddziału raz w roku jako sprawozdawcze i co pięć lat jako  sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:
– z własnej inicjatywy
– na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału
– na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Oddziału Stowarzyszenia

Kompetencje Walnego Zebrania Członków to:
– uchwalanie głównych kierunków działalności Oddziału
– wybieranie i odwoływanie władz Oddziału
– udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału
– zabieranie głosu w sprawach ważnych dla całego Stowarzyszenia
– rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Oddziału
– podejmowanie    uchwał    w    sprawach    rozwiązania    się    Oddziału Stowarzyszenia

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia:
Zarząd Oddziału składa się z 2 osób: Prezesa i Wiceprezesa, którzy są wybierani przez Zarząd spośród swoich członków. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

Kompetencje Zarządu Oddziału to:
– kierowanie bieżącą pracą Oddziału Stowarzyszenia
– realizacja uchwał Walnego Zebrania Oddziału i Walnego Zebrania Stowarzyszenia
– sprawowanie zarządu nad majątkiem Oddziału Stowarzyszenia
– zwoływanie Walnego Zebrania Oddziału
– przyjmowanie i wykluczanie członków Oddziału Stowarzyszenia
– reprezentowanie Oddziału Stowarzyszenia  na  zewnątrz  i  działanie  w jego imieniu
– zgłaszanie    informacji    o    zmianie    władz    Oddziału    do    Zarządu Stowarzyszenia
– decyzje o wielkości zatrudnienia, zasad wynagrodzenia i wielkości środków przeznaczonych na wynagrodzenia

Komisja Rewizyjna Oddziału:
Komisja Rewizyjna Oddziału jest niezależnym od Zarządu Oddziału organem Oddziału Stowarzyszenia powołanym do sprawowania  kontroli nad jego działalnością.

Komisja Rewizyjna składa się z 2 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
Członkowie  Komisji  Rewizyjnej  nie  mogą   być   Członkami   Zarządu   ani pozostawać z  nimi  w związku  małżeńskim,  we  wspólnym  pożyciu,  w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

Kompetencje Komisji Rewizyjnej to:
– kontrola całokształtu działalności Oddziału Stowarzyszenia,
– ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu
– składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków Oddziału wraz z oceną działalności Oddziału Stowarzyszenia i Zarządu Oddziału
– wnioskowanie    do    walnego    zebrania    członków    o    udzielanie absolutorium Zarządowi
– wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu Oddziału w razie jego bezczynności,
– wnioskowanie    o    zwołanie    Nadzwyczajnego    Walnego    Zebrania Członków Oddziału
– wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o rozwiązanie Oddziału Stowarzyszenia

Majątek Oddziału powstaje:
– ze składek członkowskich
– darowizn, spadków, zapisów
– dotacji, subwencji osób prawnych i fizycznych
– odsetek od lokat kapitałowych, papierów wartościowych
– grantów
– działalności gospodarczej

Oddział prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Oddziału.
Oddział może mieć pracowników. Pracownikami mogą być członkowie Stowarzyszenia, członkowie władz oraz osoby spoza grona członków Stowarzyszenia.
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu Oddziału działających łącznie.
Postanowienia końcowe:
Zarząd Stowarzyszenia ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez Oddział działań niezgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia, lub takich, które zdaniem Zarządu Stowarzyszenia mogą zaszkodzić wizerunkowi Stowarzyszenia.
Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków Oddziału kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Decyzję o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia może podjąć także Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, lub Komisji Rewizyjnej Oddziału, po stwierdzeniu nieprawidłowości w działaniach Oddziału Stowarzyszenia. W przypadku rozwiązania terenowej jednostki organizacyjnej (Oddziału) posiadającej osobowość prawną, przeprowadza się jej likwidację. Majątek pozostały po likwidacji pozostaje majątkiem Stowarzyszenia.

 

Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.