You are currently viewing Porozumienie o Współpracy z European Federation of Financial Professionals Polska (EFFP)

Porozumienie o Współpracy z European Federation of Financial Professionals Polska (EFFP)

27 kwietnia br. Cloud Community Europe Polska (CCEP) podpisało Porozumienie o Współpracy z European Federation of Financial Professionals Polska (EFFP) w zakresie obejmującym obszar finansów i technologii cyfrowych. Porozumienie to obejmuje m.in.: współpracę w zakresie upowszechniania wiedzy i dobrych praktyk obejmujących zarządzanie finansami osobistymi i cyberbezpieczeństwo, podnoszenia świadomości finansowej społeczeństwa – działania te mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa finansowego gospodarstwom domowym.
€uropejska Federacja Doradców Finansowych Polska (€FFP Polska) to niezależne stowarzyszenie działające na rzecz rozpowszechniania i potwierdzania wysokich standardów wykonywania zawodu Doradcy Finansowego w Polsce. Stowarzyszenie kształci profesjonalnych Doradców Finansów Osobistych w oparciu o europejskie standardy planowania finansowego oraz zgodnie ze standardami ISO 22222 (International Organization of Standarization) w zakresie usług planowania finansów osobistych i wymaganiami Krajowego Standardu Kompetencji Zawodowych dla zawodu 241202 Doradca Finansowy. Do celów statutowych €FFP Polska należą m.in. działania na rzecz podnoszenia świadomości finansowej społeczeństwa, propagowanie edukacji finansowej i planowania finansowego oraz działania na rzecz upowszechniania wizerunku uczciwego, Profesjonalnego Doradcy Finansowego.