You are currently viewing PARP wchodzi w Nowy Rok z nowymi naborami

PARP wchodzi w Nowy Rok z nowymi naborami

W 2024 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) planuje wspierać rozwój innowacyjności polskich przedsiębiorstw, równocześnie kładąc nacisk na podnoszenie kompetencji oraz poprawę dostępu do usług społecznych. Działania te zostaną sfinansowane w ramach programów takich jak Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW) oraz Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG).

Zaplanowane konkursy obejmą różnorodne sektory gospodarki, dając szansę na udział mikro, małym i średnim firmom. Ponadto możliwość aplikowania będą miały jednostki samorządu terytorialnego, organizacje badawcze oraz pozarządowe. Celem takiego zróżnicowania jest stworzenie dynamicznego ekosystemu wspierającego innowacyjność i rozwój społeczny w Polsce.

Wsparcie dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej

W 2024 roku w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej PARP zamierza uruchomić serię konkursów, które mają wesprzeć innowacyjność i zwiększyć konkurencyjność polskich firm. Zaplanowane konkursy to:

„Zrównoważona turystyka”: celem konkursu będzie wsparcie holistycznych projektów, obejmujących stworzenie ponadregionalnych tras turystycznych o dużym potencjale przyciągania gości, ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania ścieżek rowerowych oraz infrastruktury dostosowanej do potrzeb turystyki kajakowej i kamperowej.

„Zrównoważona mobilność miejska”: uczestnicy będą zachęcani do przedstawienia kompleksowych projektów dotyczących ekologicznych, zintegrowanych systemów transportu miejskiego, obejmujących zarówno transport miejski, jak i aktywne formy mobilności. Głównym celem konkursu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i hałasu oraz zwiększenie efektywności przemieszczania się w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.

„Infrastruktura drogowa”: celem jest poprawa dostępności drogowej Polski Wschodniej, która zostanie osiągnięta poprzez poprawę powiązań sieci dróg wojewódzkich z siecią TEN-T oraz ważnymi węzłami logistycznymi, a także budowę i przebudowę obwodnic.

„Wzornictwo w MŚP”: konkurs przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw, ma na celu wykorzystanie procesów wzorniczych poprzez opracowanie strategii wzorniczej i jej implementację w firmie.

„Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP”: dwuetapowy konkurs, polegający na opracowaniu modelu biznesowego transformacji przedsiębiorstwa na podstawie założeń gospodarki o obiegu zamkniętym i wdrożeniu go w firmie.

„Automatyzacja i robotyzacja w MŚP”: skupia się na wspieraniu innowacyjności procesów produkcyjnych lub usługowych, zwiększaniu produktywności poprzez diagnozę cyfrowej dojrzałości i plan transformacji w kierunku Przemysłu 4.0.

„Platformy startowe dla nowych pomysłów”: Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej przewidują wsparcie dla startupów poprzez nowe partnerstwa wybrane przez PARP, działające jako platformy startowe (parków naukowo-technologicznych, parków naukowych, parków technologicznych, inkubatorów technologicznych). Program inkubacji będzie oferować darmowe usługi niezbędne do rozwoju pomysłu biznesowego. Po zakończeniu inkubacji najlepsze startupy będą mogły ubiegać się o bezzwrotne wsparcie finansowe, przeznaczone na dalszy rozwój działalności.

Więcej informacji na temat konkursów w ramach FEPW znajduje się na stronie PARP

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki w 2024 roku

Program FENG wspiera wzmacnianie potencjału badawczego i innowacyjnego poprzez wykorzystanie zaawansowanych technologii, wszelkie działania związane ze wzrostem konkurencyjności, rozwijanie umiejętności w dziedzinie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości oraz transformację gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 i ekologicznych technologii.

W 2024 roku PARP planuje uruchomić następujące konkursy w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki:

„Granty na eurogranty”: celem jest promowanie innowacyjności oraz internacjonalizacji wśród polskich małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji badawczych. Skupia się na zwiększeniu zaangażowania przedsiębiorców w programy kierowane przez Unię Europejską i zarządzane przez Komisję Europejską.

„Ścieżka SMART”: konkurs skierowany jest zarówno do MŚP, jak i konsorcjów. Unijne wsparcie będzie dostępne na wdrożenie innowacji, rozwój infrastruktury B+R, internacjonalizację, rozwój kompetencji pracowników i kadry zarządzającej, cyfryzację oraz zazielenianie działań firm.

„Promocja marek innowacyjnych MŚP”: koncentruje się na promocji produktów marek polskich MŚP poprzez Brand Polskiej Gospodarki. Wsparcie będzie przyznawane projektom przedsiębiorców, wykazujących znaczący potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych i planujących uczestnictwo w Światowej Wystawie EXPO 2025 w Japonii poprzez udział w targach i konferencjach.

„Rozwój oferty OI dla firm”: skupia się na rozwoju potencjału indywidualnych lub konsorcjalnych ośrodków innowacji o określonych specjalizacjach, poszerzając ich ofertę o nowe lub ulepszone, proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw.

„Rozwój oferty klastrów dla firm”: oferuje wsparcie w zwiększeniu profesjonalizacji działalności koordynatorów ponadregionalnych klastrów wzrostowych. Celem jest rozwijanie innowacyjnej oferty usługowej dla firm w obszarze B+R+I.

 „Startup Booster Poland”: wsparcie w ramach programów rozwojowych o charakterze akceleracyjnym i post-akceleracyjnym dla innowacyjnych przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju (startupów), udzielane przez wybranych w trybie konkursowym operatorów, w celu przyspieszenia rozwoju przedsiębiorstw.

Więcej informacji na temat konkursów realizowanych w ramach FENG znajduje się na stronie PARP

Fundusze Europejskie 2021–2027

Polska jest beneficjentem już czwartej perspektywy Funduszy Europejskich. Środki przeznaczone na lata 2021–2027 stają się fundamentem innowacji, przyspieszają transformację cyfrową, rozwijają infrastrukturę, chronią środowisko naturalne, promują energetykę zrównoważoną, wzmacniają edukację i podnoszą jakość życia społeczności lokalnych. To nie tylko finansowanie – to szansa na wykorzystanie potencjału kraju i wspólnego budowania lepszej przyszłości dla wszystkich obywateli.

Konkursy zaplanowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na 2024 rok w ramach programów FEPW i FENG stanowią ogromną szansę na pozyskanie dofinansowania dla bardzo szerokiego grona beneficjentów i realizację wielu cennych projektów o istotnym znaczeniu gospodarczym i społecznym.

Dofinansowanie obejmuje szeroką gamę projektów – od prac badawczo-rozwojowych, przez wdrażanie innowacyjnych produktów, usług i technologii, umiędzynarodowienie i promocję marek produktowych polskich przedsiębiorstw, digitalizację procesów biznesowych, rozwój kompetencji i kwalifikacji kadr, poprawę dostępu do profesjonalnego kapitału na inwestycje, po wsparcie ekosystemu instytucji otoczenia biznesu, a także poprawę dostępności, jakości i innowacyjności usług publicznych m.in. w obszarze zdrowia, edukacji i integracji społecznej.