You are currently viewing Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Cloud Community Europe Polska

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Cloud Community Europe Polska

Niniejszym, zgodnie ze statutem, zwołuję Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Cloud Community Europe Polska na dzień 29.09.2020 godz. 17, drugi termin 30.09.2020 godz. 10.30 w formie zebrania wirtualnego, wykorzystującego aplikację Zoom.

Porządek obrad:

 1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2019 r.
 2. Przyjęcie rezygnacji dwóch członków Zarządu, pana Arnolda Dobiasza i pani Aleksandry Wojtynek. Propozycja kandydatur nowych członków zarządu;
 3. Przedstawienie planów strategicznych nowych członków Zarządu;
 4. Wybór i głosowanie;
 5. Przyjecie rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej, powołanie nowego;
 6. Powołanie członków Rady Programowej;
 7. Utworzenie Grupy Roboczej ds. gier elektronicznych i gier on-line;
 8. Utworzenie Grupy Roboczej Ds. Sztucznej Inteligencji;
 9. Utworzenie Grupy Roboczej ds. e-commerce;
 10. Utworzenie Grupy roboczej ds. e-zdrowia i medtech;
 11. Różne

Anna Katarzyna Nietyksza

Prezes Zarządu

Cloud Community Europe Polska