You are currently viewing RODO

RODO

Od 25 maja 2018 r. wchodzi w życie RODO. Przy przetwarzaniu danych osobowych stosujemy przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych. W związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem informujemy, że Administratorem Pani/a danych osobowych jest Cloud Community Europe Polska z siedzibą w Warszawie, ul.Wałbrzyska 11.

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z działalnością stowarzyszenia i współpracą biznesową, w tym marketingową. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu co do przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą, w zależności, co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, i wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby usunąć dane osobowe z bazy Administratora, można wykorzystać ten adres: info@cloudeurope.pl. Powyższe uprawnienia wykonać można również przez złożenie oświadczenia, wykorzystując dane kontaktowe Administratora.