You are currently viewing Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Cloud Community Europe Polska

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Cloud Community Europe Polska

Niniejszym, zgodnie ze statutem, zwołuję Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Cloud Community Europe Polska na dzień 30.09.2021 godz. 15 w formie zebrania wirtualnego, wykorzystującego aplikację Teams.

Porządek obrad:

  1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2020;
  2. Propozycja kandydatur nowych członków Zarządu;
  3. Przedstawienie planów strategicznych na 2021 rok;
  4. Planowane wydarzenia;
  5. Wybór i głosowanie;
  6. Uzupełnienie członków Rady Programowej;
  7. Różne.

 

Anna Katarzyna Nietyksza

CEO

Cloud Community Europe Polska