You are currently viewing Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Cloud Community Europe Polska

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Cloud Community Europe Polska

Niniejszym, zgodnie ze statutem, zwołujęWalne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Cloud Community Europe Polska na dzień 30.12.2022 godz.11 w formie zebrania wirtualnego, przy pomocy aplikacjiTeams.

Porządek obrad:

  1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2022;
  2. Przedstawienie planów strategicznych na 2022 rok i nowych członków;
  3. Planowane wydarzenia;
  4. Uzupełnienie członków Rady Programowej;
  5. Różne.

Anna Katarzyna Nietyksza
CEO
Cloud Community Europe Polska